گزارش توسعه انسانی ۳۱۰۲

خیزش جنوب: توسعه ی انسانی در جهانی گوناگون

Type: 
Global
2013 HDR - Farsi

گزارش توسعۀ انسانی سال 2013 میلادی، که خیزش جنوب: رشد انسانی در دنیایی گوناگون نام گرفته است، به جغرافیای سیاسی نوظهور عصر ما، و مسایل و
روندهای پدیدارشده، و نیز نقش آفرینان نوینی می پردازد که چشم انداز توسعه را شکل می دهند.