2014

គបជាជនជាង 200 ោននាក្ក្់ ុងនែ មយួ ឆ្នែ ំ ផែលភា្រនគចនើ ស្ិ្ថ នៅក្ុងនែ គបនទសក្ំពុងេភិវឌ្ឍន៍ បានរងនគគ្ះនោយសារនគគ្ះមហន្តរាយ្មមាជា្ិ។ ចនំ នួ គបជាជនផែលបានជនមៀ្លសនោយសារជនមា្ល ះ ឬការន្ទើ្វ ក្ុ ប្ខ ុក្នមញនែ ចំនួន 45 ោននាក្់ រហូតដល់ចរុងឆ្ំ 2012 ្រឺជាចំនួនខ្ពស់បំ្ុ្ក្នែ ុង រយៈនពល 18 ឆ្នែ ។ំ ការថមថយនសែក្្ឋ ចិ

Read more

Como os sucessivos Relatórios do Desenvolvimento Humano têm demonstrado, regista se uma melhoria constante no plano do desenvolvimento humano para a maioria das pessoas na maioria dos países.

Read more
2014 HDR Cover

Como os sucessivos Relatórios do Desenvolvimento Humano (RDH) têm demonstrado, regista-se uma melhoria constante no plano do desenvolvimento humano para a maioria das pessoas na maioria dos países.

Read more