Displacement, IDPs and Migration

28 October 2020 | Luca Renda, Head of the Recovery Solutions and Human Mobility Team, UNDP Crisis Bureau

A decade ago, sending a postcard home was as common as packing a toothbrush for the traveler. Now it’s a relic, a victim of the digital world.

The 2016 edition on Migration, Human Development and Poverty Reduction in Mali offers a detailed analysis of the links between migration and human development. It gives the state of human development in the country and also provides information on the issue of migration in Mali.

Read more
Migration as a Force for Development

The eighth Kosovo Human Development Report tackles the challenging linkages between migration and human development. The report analyses the impact of migration on demography, economy, social inclusion, education, health (-care) and public participation.

Read more
2007/8 HDR Chinese

这段讲演是马丁·路德·金在四 十年前一次关于社会公正的布道中发表 的,至今仍然引起强烈的共鸣。21世纪 肇始之际,我们也遭遇了一场将今天与 明天连接在一起的危机,这场危机同样 具有“严重紧迫性”。这场危机就是气 候变化。尽管这种危机可以预防,但机 遇稍纵即逝。当今世界只 有不到十年的 时间来改变发展方向。没有什么问题比 它更应当得到迫切关注——或者应当立 即采取行动

Read more
2010 HDR Arabic

Arabic translation of the 2010 Human Development Report.

Read more
2009 HDR Vietnamese - Summary

Hãy xem xét trường hợp của Juan. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn Mexico, gia đình chật vật mới trang trải được các phí tổn y tế và học hành cho cậu. Năm 12 tuổi, cậu bỏ học để phụ giúp gia đình.

Read more
Att övervinna hinder: Migration och utveckling
2009 HDR Swedish - Summary

Årets Human Development Report – Att övervinna hinder: Migration och utveckling – kommer ut i en tid då världen brottas med en av de värsta ekonomiska kriserna sedan 1930-talet.

Read more
2009 HDR Russian - Summary

Миграцию нередко ругают. Негативные стереотипы, изображающие мигран- тов, «крадущих у нас рабочие места» или «обирающих налогоплательщика», часто можно встретить в колонках СМИ и в общественном мнении, особенно во времена рецессии.

Read more
2009 HDR Russian

Миграцию нередко ругают. Негативные стереотипы, изображающие мигран- тов, «крадущих у нас рабочие места» или «обирающих налогоплательщика», часто можно встретить в колонках СМИ и в общественном мнении, особенно во времена рецессии.

Read more
2009 HDR Portuguese - Summary

É comum que o tema da migração seja tratado com impopularidade pelos meios de comunicação.

Read more