Global Human Development Report

From a human development perspective, the notion of work is broader and deeper than that of jobs or employment alone.

Read more
20 October 2015 | Selim Jahan, Director of the Human Development Report Office

On 14 December, 2015, H.E.

«Доклад о человеческом развитии 2014» –
новейшая публикация из серии глобаль
ных «Докладов о человеческом развитии»,
выпускаемых ПРООН с 1990 года в каче
стве независимого, эмпирически обоснован
ного анализа основных вопросов, тенденций

Read more
2014 HDR Cover

Giza garapenari buruzko txostenek behin eta berriz erakutsi duten bezala, herrialde gehienetan, jende gehienak hobera egin du etengabe giza garapenean.

Read more
Urdu Cover 2014

Urdu translation of the 2014 Human Development Report Summary.

Read more

Vietnamese translation of the 2011 Human Development Report summary.

Read more

Bu yılki rapor eşitlikçi ve sürdürülebilir ilerlemenin karşısındaki engeller üzerine hazırlanmıştır.

Read more

Årets rapport fokuserar på utmaningen att skapa en hållbar och jämlik utveckling. Rapporten ger en överskådlig bild av hur en försämrad miljö förstärker orättvisorna genom negativ påverkan på redan missgynnade människor och hur ojämlik mänsklig utveckling i sin tur förvärrar skadorna på miljön.

Read more

В Докладе этого года внимание сосредоточено на проблеме достижения устойчивого и обеспечи- вающего равные возможности прогресса.

Read more

В Докладе этого года внимание сосредоточено на проблеме достижения устойчивого и обеспечи- вающего равные возможности прогресса.

Read more