2014

Urdu Cover 2014

Urdu translation of the 2014 Human Development Report Summary.

Leer más
2014 HDR Cover

Som flere Human Development Reports (HDR) gennem årene har vist, har de fleste mennesker i de fleste lande opnået forbedringer i menneskeligt udviklingsniveau. Bedre teknologi, uddannelse og højere indkomst giver håb om længere, sundere og mere trygge liv.

Leer más
2014 HDR Cover

Som flere av Human Development rapportene (HDR) har vist, har de fleste mennesker i de fleste land opplevd en stadig bedre menneskelig utvikling.

Leer más
2014 HDR Cover

Som det har visat sig i tidigare Human Development Reports (HDR) har de flesta människor i flertalet länder fått uppleva stadiga förbättringar vad gäller mänsklig utveckling.

Leer más

គបជាជនជាង 200 ោននាក្ក្់ ុងនែ មយួ ឆ្នែ ំ ផែលភា្រនគចនើ ស្ិ្ថ នៅក្ុងនែ គបនទសក្ំពុងេភិវឌ្ឍន៍ បានរងនគគ្ះនោយសារនគគ្ះមហន្តរាយ្មមាជា្ិ។ ចនំ នួ គបជាជនផែលបានជនមៀ្លសនោយសារជនមា្ល ះ ឬការន្ទើ្វ ក្ុ ប្ខ ុក្នមញនែ ចំនួន 45 ោននាក្់ រហូតដល់ចរុងឆ្ំ 2012 ្រឺជាចំនួនខ្ពស់បំ្ុ្ក្នែ ុង រយៈនពល 18 ឆ្នែ ។ំ ការថមថយនសែក្្ឋ ចិ

Leer más

Como os sucessivos Relatórios do Desenvolvimento Humano têm demonstrado, regista se uma melhoria constante no plano do desenvolvimento humano para a maioria das pessoas na maioria dos países.

Leer más