2014

2014 HDR Cover

Som flere Human Development Reports (HDR) gennem årene har vist, har de fleste mennesker i de fleste lande opnået forbedringer i menneskeligt udviklingsniveau. Bedre teknologi, uddannelse og højere indkomst giver håb om længere, sundere og mere trygge liv.

Lire la suite
2014 HDR Cover

Som flere av Human Development rapportene (HDR) har vist, har de fleste mennesker i de fleste land opplevd en stadig bedre menneskelig utvikling.

Lire la suite
2014 HDR Cover

Som det har visat sig i tidigare Human Development Reports (HDR) har de flesta människor i flertalet länder fått uppleva stadiga förbättringar vad gäller mänsklig utveckling.

Lire la suite

គបជាជនជាង 200 ោននាក្ក្់ ុងនែ មយួ ឆ្នែ ំ ផែលភា្រនគចនើ ស្ិ្ថ នៅក្ុងនែ គបនទសក្ំពុងេភិវឌ្ឍន៍ បានរងនគគ្ះនោយសារនគគ្ះមហន្តរាយ្មមាជា្ិ។ ចនំ នួ គបជាជនផែលបានជនមៀ្លសនោយសារជនមា្ល ះ ឬការន្ទើ្វ ក្ុ ប្ខ ុក្នមញនែ ចំនួន 45 ោននាក្់ រហូតដល់ចរុងឆ្ំ 2012 ្រឺជាចំនួនខ្ពស់បំ្ុ្ក្នែ ុង រយៈនពល 18 ឆ្នែ ។ំ ការថមថយនសែក្្ឋ ចិ

Lire la suite

Los desastres naturales afectan a más de 200 millones de personas cada año, la mayor parte de ellas en países en desarrollo. El número de personas desplazadas a causa de conflictos o persecuciones —45 millones a finales de 2012— es el más alto de los últimos 18 años.

Lire la suite

Como os sucessivos Relatórios do Desenvolvimento Humano têm demonstrado, regista se uma melhoria constante no plano do desenvolvimento humano para a maioria das pessoas na maioria dos países.

Lire la suite